Yönetim Taahhüdü

TÜRKLİM KARİYER PORT ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ;

KARİYER PORT üst yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi ve Personel Belgelendirme Sistemine yönelik olarak, politika ve taahhütlerini belirlemiş ve Kalite Yönetim Sistemi ile Personel Belgelendirme Sistemi El Kitapları kapsamında dokümante etmiştir.

Kalite Yönetim politikası ile Personel Belgelendirme politikası ve hedefleri, herkesin daha iyi anlayabilmesi ve özümseyebilmesi açısından verilen eğitimlerde ve yönetim gözden geçirme toplantılarında periyodik olarak vurgulanır ve çalışanlara duyurulur. Bu yollarla politikanın Merkezimizin her kademesinde anlaşılması, uygulanması ve sürekliliği için KARİYER PORT PBM çalışanları eğitilmiş ve bu husustaki sorumlulukları tanımlanmıştır.

KARİYER PORT bünyesinde herhangi bir eğitim verilmemektedir. TÜRKLİM’ de eğitim verilmesini gerektirecek durumlar oluştuğu taktirde eğitim faaliyetleri için ayrı bir “Eğitim Merkezi” kurulacaktır. Eğitim Merkezi oluşturulursa; Eğitim Merkezi ile KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezinin organizasyonu, fiziki mekânı, görevli personeli tamamı ile birbirinden ayrı tutulacaktır. Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan hiç kimseye PBM’ de görev verilmeyecektir. Böyle bir yapı oluşturulması durumunda, Eğitim Merkezi Yöneticisinin, Personel Belgelendirme Sisteminde karar verici olan KARİYER PORT Müdürü ile görev bağlantısının olmaması sağlanacaktır. Mevcut Kalite Yönetim ve Personel Belgelendirme Sistemleri kapsamında; eğitim faaliyetleri ile personel belgelendirme faaliyetleri bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, adalet ve ahlak ilkeleri doğrultusunda birbirinden ayrılması güvence altına alınır.

KARİYER PORT yürütmekte olduğu faaliyetlerinde müşteri odaklılık ilkesini benimsemiş ve müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik yöntemini oluşturmuştur. Bu yöntem süreçler bazında farklılık göstermektedir ve detaylar süreç tanımlarında ve akış şemalarında dokümante edilmiştir.

Personel Belgelendirme faaliyetlerini her türlü ayrımcı anlayış ve yaklaşımdan uzak, herkesin yeterliliği ölçüsünde ulaşabileceği bir sistem dahilinde yürüterek, bu sistemin adil ve eşit uygulanması, sürekli iyileştirilip geliştirilmesi için gerekli önlemleri ve kuralları ilgili ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında oluşturmayı taahhüt eder.

KARİYER PORT personel belgelendirme sürecinde başvurularının alınması, belge verilmesi, gözetim faaliyetleri, belgenin askıya alınması / iptali, yeniden belgelendirme gibi faaliyetler, belgelendirme programının gerektirdiği nitelikleri taşıyan personele gizlilik, tarafsızlık, karşılıklı güven ve eşit muamele ilkeleri temelinde yerine getirilir.

Bu kapsamda;

  • Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ayırımcılık yapılmadan; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeden; belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmadan belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi ve bu esnada gereksiz mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmaması,
  • Her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin eşit bir biçimde erişebilmesine olanak sağlanması,
  • Belgelendirme hizmetlerine erişim olanağı başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmaksızın herkesin hizmetlere eşit olanak ve adil bir ücret karşılığında ulaşabilmesinin sağlanması,
  • Verilecek hizmetlerle ilgili olarak “dürüstlük”, “doğruluk” ve “karar bağımsızlığını” tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmaması,
  • Adaylardan, belgelendirme kapsamına konu olan mesleklere ait Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilik (UY)’ ler de belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul istenilmemesi,
  • Belgelendirme süreci kapsamındaki değerlendirme ve kararlar, sadece talep edilen belge kapsamı ile sınırlı tutularak, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yeterliliklerinin kanıtlanmasında ilgili ulusal yeterlilikte yer alan ölçme ve değerlendirme ölçütleri dışında genel ve/veya sübjektif ölçme ve değerlendirmelere yer verilmemesi,
  • Personel Belgelendirme Merkezince tarafsızlık ilkesi gereği kendi çalışanlarını belgelendirmemesi, belgelendirme talep edilen kapsamda başka bir alternatif kuruluş olmaması halinde, bu belgelendirmenin tarafsızlığı engellemeyecek şekilde tanımlanmış özel şartlar altında yapılmasının sağlanması,
  • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde PBM web sitesinde yayınlanması,

hususlarını KARİYER PORT üst yönetimi olarak taahhüt ederiz