Yönetim Taahhüdü

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

  • Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ayırımcılık yapılmadan; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeden; belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmadan belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi ve bu esnada gereksiz mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmaması,
  • Her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin eşit bir biçimde erişebilmesine olanak sağlanması,
  • Belgelendirme hizmetlerine başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmaksızın herkesin hizmetlere eşit olanak ve adil bir ücret karşılığında ulaşabilmesinin sağlanması,
  • Verilecek hizmetlerle ilgili olarak “dürüstlük”, “doğruluk” ve “karar bağımsızlığını” tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmaması,
  • Adaylardan, belgelendirme kapsamına konu olan mesleklere ait Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilik (UY)’ lerde belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul istenilmemesi,
  • Belgelendirme süreci kapsamındaki değerlendirme ve kararlar, sadece talep edilen belge kapsamı ile sınırlı tutularak, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yeterliliklerinin kanıtlanmasında ilgili ulusal yeterlilikte yer alan ölçme ve değerlendirme ölçütleri dışında genel ve/veya sübjektif ölçme ve değerlendirmelere yer verilmemesi,
  • Personel Belgelendirme Merkezince tarafsızlık ilkesi gereği kendi çalışanlarını belgelendirmemesi, belgelendirme talep edilen kapsamda başka bir alternatif kuruluş olmaması halinde, bu belgelendirmenin tarafsızlığı engellemeyecek şekilde tanımlanmış özel şartlar altında yapılmasının sağlanması,
  • Türkiye Liman İşletmecileri Derneğinin, Tüzel Kişiliği olarak KARİYER PORT PBM' nin mali sürdürülebilirliğinin her şart altında desteklenmesi, gerektiğinde PBM' ye mali kaynak aktarılması 
  • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde PBM web sitesinde yayınlanması,

hususları KARİYER PORT üst yönetimi olarak taahhüt edilmiştir.