Belgelendirme Kılavuzu

BİZ KİMİZ

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacı ile 1996 yılında kurulmuştur.

Liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş olması; pek çok kurum ile koordinasyon içinde çalışmayı zorunlu hale getirmektedir.

Bu yapı içinde derneğimiz, Türkiye Liman işletmelerinin çoğunluğunu oluşturan üyemiz liman işletmeleri ile ilgili devlet birimleri ve yurtdışındaki ilgili sektör kuruluşları arasında bilgi akışını sağlamakta ve liman işletmelerinin yürürlükteki mevzuata uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmelerinin temsil edildiği derneğimiz konusunda “Referans-Akreditasyon Kurumu” olarak görev yapmaktadır.

Bu bağlamda artan sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda limanlarda çalışan insan gücünün nitelikli ve yetkin özelliklere sahip olması maksadıyla 2013 yılında derneğimiz bünyesinde “KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi” kurulmuştur.

KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezinde:

Liman işletmeciliği faaliyet alanı olan limanlarımızda halen çalışan ve ileride bu iş kolunda çalışacak olan personelin mesleki niteliklerini belgeli / sertifikalı duruma getirmek üzere devletimiz bünyesindeki Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanmış “Meslek Standartları” ve “Ulusal Yeterliklere” uygun olarak, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve MYK tarafından resmi olarak tanınan “Sınav ve Belgelendirme işlemleri” yapılmaktadır.

Böylece ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin ulusal ve küresel pazarda rekabet güçleri artmakta, bu iş kolunda çalışan ve çalışacak olan insanlarımızın mesleki nitelikleri, uluslararası standartlarda geçerli ve güvenilir olan bir sistem içinde belgelendirilmektedir.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE MESLEKİ EĞİTİMLERİNİ BELGELENDİRME ZORUNLULUGU:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların (Limanlarda bu kategoridedir) Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereği limanlarda çalışanların mesleki eğitim alma veya aldıkları eğitimi belgelendirmelerine dair zorunluluk getirilmiştir.

YÖNETMELİK MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

 1. g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgeleri,

İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli ise uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,

İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri - yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır,

Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir,

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMANIN YARARLARI NELERDİR?

5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Belgesi olmadan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

Teknik Lise veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlar ile Mesleki Yeterlilik Kurumunca tanınan dördüncü ve daha üst seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan, Uluslararası TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre bağımsız, tarafsız ve güvenilir kurumlardan alınan Yeterlilik Belgeleri kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri gösterme olanağı vermektedir

Okullarda, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda uzman, usta öğretici veya dördüncü ve daha üst seviyede Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişiler görevlendirilir.

Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

İş bulmada belgesi olmayanlara göre avantaj sağlayan bir belgedir.

İşverenler açısından, eleman seçiminde ve istihdamında güvenilir bir belgedir.

MYK Sertifikası ile birlikte Europass sertifikası da verilmektedir: Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerini sağlayan, Beceri ve yeterliliklerin Avrupa'da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacıyla verilen bir belgedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK'nin mesleki sınav ve belgelendirme amaçlı yetkilendirdiği kurum ve kuruluşların Meslek sahiplerinin Ulusal Meslek Standartlarında ve Ulusal Yeterliliklerde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklerinin, değişik sınav yöntemleri ile test edilip değerlendirilmesi sonucunda başarılı olmaları halinde düzenlenen belgedir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkânının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katilliği, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

YETERLİLİK BELGESİNE NASIL SAHİP OLABİLİRİM?

Yeterlilik Belgesine sahip olabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilmiş bir kuruluşa, o kurulusun uyguladığı prosedüre göre başvurularak meslekle ilgili yeterlilik birimlerinde belirtilen bilgi ve becerilerin sınavlarından başarılı olunması gerekir.

KARİYER PORT PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİNDE HANGİ MESLEKLERİN BELGELENDİRİLMESİ YAPILMAKTADIR?

KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi “Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi TS EN ISO / IEC 17024” standardına uygun olarak kurulmuştur. MYK tarafından yetkilendirilen ve TÜRKAK tarafından akredite edilen Merkezimizde aşağıdaki Ulusal Meslek Standardı ve bunlara bağlı olarak hazırlanan Ulusal Yeterlilikleri belirtilen mesleklerde sertifika verilmektedir.

Meslek Adı Seviye UMS Referans Kodu UY Referans Kodu
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü 3 10UMS0095 12UY0063
Liman Saha İstif Makineleri Operatörü – CRS ve ECS 3 10UMS0060 12UY0064
Liman Vinç Operatörü – RTG ve SSG 3 10UMS0061 12UY0062
Mobil Vinç Operatörü – MHC, Sahil ve Gemi Vinci 3 12UMS0175 12UY0061
Liman Forklift Operatörü 3 10UMS0045 12UY0088
Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) 3 12UMS0035 12UY0170
İşaretçi 2 14UMS0448-2 15UY0218-2
Kapı / Kantar Görevlisi 3 14UMS0450-3 15UY0219-3
Liman Operasyon Planlamacısı 4 14UMS0452-4 15UY0220-4
Terminal Çekici Operatörü 3 14UMS0451-3 15UY0221-3
Liman RTG Operatörü 3 10UMS0061-3 17UY0268-3
Liman SSG Operatörü 3 10UMS0061-3 17UY0269-3

BELGELENDİRME SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN BAŞVURUYU NASIL YAPACAGIM?

İlk Başvuru

Adaylar bizzat KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi’ne (PBM) gelerek veya web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adayların kayıt için yapacağı işlemler aşağıdadır:

 • TÜRKLİM web sayfası açılır,
 • KARİYER PORT resmi tıklanarak KARİYER PORT sayfasına girilir,
 • Alt bölümde bulunan “Başvurular” sekmesine girilir,
 • Açılan sayfada ilk kayıt butonuna basılarak açılan form doldurulur,
 • Formun altında sınava girilecek meslek ve yeterlilikler seçilerek oluştur butonuna basılır,
 • Form kontrol edilir ve doğru ise doküman yazdırılır,
 • Yazdırılan form kontrol edilerek imzalanır.

ADAY TAAHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR.

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Başvurumdan itibaren ilgili asamaya kadar tahakkuk ettirilecek sınav ücretlerini ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezinden geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. İş bu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını KARİYER PORT’ a ulaştırdığım takdirde isleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı ve ayrıca belge almaya hak kazansam bile ilgili ücretleri ödemediğim takdirde belgemin iptal edileceğini biliyor ve kabul ediyorum. Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılacağını onayladığımı, Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, sınavlarda görüntülü kayıt alındığını onayladığımı, KARİYER PORT’ a ait belgelendirme talimatlarının gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itiraz ve şikâyetlerimde KARİYER PORT tarafından belirlenen itiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonunun nihai karar merci olduğunu, alacağım belgenin sahibinin KARİYER PORT olduğunu, gerekli görmesi halinde ve/veya verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceğini, KARİYER PORT’ tan aldığım belgem KARİYER PORT tarafından her ne sebeple olursa olsun askıya alındığı veya iptal edildiği takdirde KARİYER PORT’ tan maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacağını, kabul ve taahhüt ederim.

 • İmza:

  Adı, soyadı: __________

İmzalı başvuru formunun yanında istenen diğer başvuru belgeleri şöyledir:

 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü Arkalı),
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Bir Yılda Çekilmiş),
 • Sınav Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu orijinali / fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.
 • (HİBE PROTOKOLÜ SONA ERDİĞİNDEN BU MADDE UYGULANMAYACAKTIR) Sınav Ücret İadesi istendiği takdirde Sınav Ücreti İadesi linkinde bulunan EK-2 Adaylar için Doğrudan Hibe Başvuru Formu, başvuru aşamasında 3 nüsha (eğer aday sınav ücretini kendi ödüyorsa) yada 3 nüsha olarak (eğer adayın sınav ücretini, aday adına başka bir kişi veya kuruluş ödüyorsa) düzenlenerek tarafımıza yukarıdaki belgelerle beraber teslim edilir veya gönderilir. Hibe başvuru formunda yer alan, adaya ait tüm bölümler eksiksiz doldurulmalı ve form üzerinde herhangi bir karalama veya düzeltme işlemi yapılmamalıdır. Yanlış girilen bir bilgi olur ise, düzeltmek için form yeniden düzenlenmelidir.
 • (HİBE PROTOKOLÜ SONA ERDİĞİNDEN BU MADDE UYGULANMAYACAKTIR) Hibe başvuru formları doldurulurken, dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıda verilen linkte EK-2’ nin altında sıralı olarak açıklanmıştır.

Yukarıdaki belgeler başvuru formuna eklenerek sınav tarihinden 15 gün önce merkezimizde olacak şekilde KARİYER PORT merkezine elden teslim edilir veya kurye / posta ile gönderilir.

İşverenler tarafından da belgelendirilme başvuruları topluca yapılabilir. Bunun için, işverenin söz konusu evrakları topluca PBM’ ne elden veya kayıtlı posta yolu teslim etmesi gerekir. Faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

F.1-13 BasvuruFormu-Liman Vinç Operatörü – SSG.pdf

İkinci Başvuru

İlk başvuruları sonrası sınava katılamayan adaylar veya yeterlilik birimlerinden ilk defa girdiği sınavda (teorik veya performans sınavı) başarısız olan adaylar, giremedikleri veya başarısız oldukları sınav sonrası o yeterlilik birimleri için bir yıl içinde yapılacak ilk sınava (teorik veya performans sınavı) ikinci defa ücretsiz olarak katılabilirler. Bu şekilde ücretsiz olarak girdikleri 2.nci sınavda da başarısız olan adaylar yeniden sınava girmek istemeleri durumunda, kendilerinden sınav ve belgelendirme ücreti talep edilir.

İkinci defa başvuran adaylar tarafından:

KARİYER PORT sayfasında alt bölümde bulunan “Başvurular” sekmesine girilir,

 • Açılan sayfanın üst tarafında bulunan "Giriş Yapın" butonuna basılarak aday sayfasına girilir,
 • Aday giriş sayfasında istenen kimlik ve şifre bilgileri yazılarak "aday ana sayfası" na girilir,
 • Aday ana sayfasında bulunan hızlı erişim menüsündeki “sınav kayıt butonuna” basılır,
 • Sınav kayıt sayfasında adayın kayıt olmak istediği teorik veya performans sınavı seçilir,
 • Sınav bilgileri kontrol edilerek "sınav kayıt işlemini tamamla" butonuna basılır.

YAPTIĞIM BAŞVURU NASIL KABUL EDİLECEK?

Merkezimiz sorumlusunca Başvuru formunuz ve diğer evraklar teslim alındıktan sonra kurum yetkililerince uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış olan ilgili “Meslek Standardı” veya “Ulusal Yeterlilikte” yer alan başvuru şartlarına göre aday değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda eksik bilgi veya belgesi olan başvuru sahiplerinden bu bilgi ve belgeleri tamamlamaları istenir. Gerekli bilgi ve belgeyi tamamlayanların durumları tekrar değerlendirilir ve uygun bulunanların başvuruları kabul edilir ve sınav süreci başlatılır.

Başvuru sahiplerinin, bir engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir. Söz konusu özel durumun belgelendirme şartlarına engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli önlemler alınır. Bu önlemler; adil ve tarafsız bir ölçme değerlendirme sürecinin oluşturulması için alınır ve uygulanır.

Belgelendirme programlarında mevcut olan başvuru ön şartları için aşağıdaki tablonun dikkate alınması gerekmektedir.


Belgelendirme Programı   
Ön Şart

12UY0064-3 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS)

Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi' ne sahip olması gerekmektedir

15UY0221-3 Terminal Çekici Operatörü

Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi' ne sahip olması gerekmektedir

12UY0088-3 Liman Forklift Operatörü

Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi' ne sahip olması gerekmektedir

17UY0268-3 Liman RTG Operatörü

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir

17UY0269-3 Liman SSG Operatörü

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir

12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci)

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir


TÜRKLİM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Belge, Marka ve Logo Kullanma Prosedürü için tıklayınız.

SINAVLARA NASIL HAZIRLANACAĞIM?

Adaylarda bulunması tavsiye edilen eğitim ve deneyim koşulları Ulusal Yeterlilik sayfasında yer alan “Ulusal Yeterlikler” dokümanlarının sonunda "Ek – 1 Yeterlilik Biriminin Kazandırılabilmesi için Tavsiye Edilen Eğitime ilişkin Bilgiler" bölümünde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLUYOR?

Sınavlar teorik ve performansa dayalı olmak üzere 2 aşamada uygulanır. Adayların performansa dayalı sınava girebilmeleri için öncelikle teorik sınavdan başarılı olmaları gerekir. Teorik sınavdaki yeterlilik birimlerinden birisinden dahi başarılı olamayan aday performans sınavına alınmaz. Adayın başarısız olduğu yeterlilik biriminden tekrar sınava girmesi gerekir.

Tüm yeterlilik birimlerinde başarılı olamayan adaylara, başarılı oldukları yeterlilik birimlerinin başarı belgeleri verilir. Adayın ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde minimum mesleki yeterlilik koşullarını sağlayana kadar yeterlilik birimlerinden veya bölümlerinden tekrar sınava girme hakkı vardır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesine Ulaşmak İçin tıklayınız.

NE KADAR SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEĞİM?

Merkezimizde yapılacak sınavların ücretleri; yeterliliklerin, uygulanan sınav yöntemlerinin, sınav ortamlarının, sınav materyallerinin, değerlendirici sayılarının ve performans sınavlarında kullanılan vinçlerin özelliğine göre 6 aylık dönemlerle Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Güncel başvuru ücretini ayrıntılı olarak; merkezimizin internet sitesi: tıklayınız

derneğimizin adresi: Merdivenköy Mah. Nur Sk. Business İstanbul Sitesi A Blok No:1A D.1101, 34732 Kadıköy, İSTANBUL ve

derneğimizin telefonlarından : 0216 455 71 02 – 03 öğrenebilirsiniz.

Ödemeler İçin Banka Hesap Bilgileri:
DENİZBANK Ataşehir Şubesi
Hesap Numarası : 12167815-351
IBAN :TR86 0013 4000 0121 6781 5000 01

Belge zorunluluğu ve SINAV ÜCRET İADESİ başvurusu kapsamında yapılacakları görmek hakkında için aşağıdaki linke tıklayınız. :

Limancılık Mesleklerinde MYK Belgesi zorunlu hale geldi.